ครูผู้สอน     ครูที่ปรึกษา     หัวหน้าสาระ    หัวหน้าระดับ      กิจการนักเรียน    งานแนะแนว   นายทะเบียน   ผู้บริหาร/ผู้นิเทศ     นักเรียน/ผู้ปกครอง

 


การบันทึกคะแนน
1. การบันทึกคะแนนสะสม
2. การบันทึกคะแนนสอบ
3. การบันทึกคะแนน A1, A2

1. การบันทึกคะแนนสะสม
      การบันทึกคะแนนสะสม เป็นการบันทึกคะแนนระหว่างภาค (ก่อนกลางภาค, หลังกลางภาค)

1.  เลือกระดับชั้น
2. เลือกห้องที่สอน (วิชาเรียนคละห้อง
ไม่ต้องเลือกห้อง)
3. เลือกวิชา
4. เลือกช่วงการบันทึก (1 - 10 =
ก่อนกลางภาค, 11 - 20 = หลังกลางภาค)
5. คลิก
ยอมรับ  รายชื่อนักเรียนและแบบให้คะแนนจะปรากฏ
    เช่น สอน ระดับ ม. 3 ห้อง 9 วิชา ง23241 บันทึกคะแนนก่อนกลางภาค

  
เมื่อคลิก ยอมรับ  รายชื่อนักเรียนและแบบให้คะแนนจะปรากฏ

1. รายละเอียดของวิชา 
2. ข้อที่จะบันทึกคะแนนก่อนกลางภาค (1 - 10) คะแนนหลังกลางภาค (11 - 20)
3. แสดงสัดส่วนคะแนน (จากการกำหนดในการลงทะเบียนรายวิชา)
4.. ช่องบันทึกคะแนน ตามที่กำหนดไว้ (ใช้ปุ่ม
Tab ช่วยในการคีย์เลขจากบนลงล่าง)
5. ช่วยคัดลอกเลขที่เหมือนกัน ทั้งสดมภ์ (โดยบันทึกตัวเลขบนช่องบนสุด แล้วกดปุ่ม จะให้เลขเหมือนกันทั้สดมภ์)
6. กดปุ่มบันทึก เมื่อเสร็จสิ้นการให้คะแนน

 2. การบันทึกคะแนนสอบ
    
เป็นการบันทึกคะแนนสอบกลางภาค, ปลายภาค

1.  เลือกระดับชั้น
2. เลือกห้องที่สอน (วิชาเรียนคละห้อง
ไม่ต้องเลือกห้อง)
3. เลือกวิชา
4. เลือกช่วงการบันทึก (21 - 30 =
กลางภาค, 41 - 50 = ปลายภาค)
5. คลิก
ยอมรับ  รายชื่อนักเรียนและแบบให้คะแนนจะปรากฏ
    เช่น สอน ระดับ ม. 3 ห้อง 9 วิชา ง23241 บันทึกคะแนนกลางภาค

  
เมื่อคลิก ยอมรับ  รายชื่อนักเรียนและแบบให้คะแนนจะปรากฏ
 

หมายเหตุ จะบันทึกเพียงช่องเดียว หรือจะกระจายคะแนนหลายช่องก็ได้ แต่ต้องอยู่ในช่วงกำหนด (21 - 30 = กลางภาค, 41 - 50 = ปลายภาค)

3. การบันทึกคะแนน A1, A2
    
เป็นการบันทึกคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ (A1) และ คิดวิเครห์อ่านเขียน (A2) 5 ข้อ

1.  เลือกระดับชั้น
2. เลือกห้องที่สอน (วิชาเรียนคละห้อง
ไม่ต้องเลือกห้อง)
3. เลือกวิชา
4. เลือกช่วงการบันทึก (
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ (A1)  คะแนนคิดวิเครห์อ่านเขียน (A2) 5 ข้อ)
5. คลิก
ยอมรับ  รายชื่อนักเรียนและแบบให้คะแนนจะปรากฏ
    เช่น สอน ระดับ ม. 3 ห้อง 9 วิชา ง23241 บันทึกคะแนน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ข้อ (A1)

  
เมื่อคลิก ยอมรับ  รายชื่อนักเรียนและแบบให้คะแนนจะปรากฏ
 

1. รายละเอียดการบันทึก
2. เลือกอันดับคุณภาพของการประเมิน และสำเนาซ้ำทั้งสดมภ์ (4)
3. บันทึกคะแนนทีละคน (จำกัดการพิมพ์ ช่วง 0 - 3)

บันทึกคะแนน  

  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หน้าหลัก ลงทะเบียนรายวิชา แก้ไขหรือลบรายวิชา กลับหน้าแรก บันทึกตารางสอน ลงทะเบียน นร. แก้ไขหรือลบ นักเรียน บันทึกเวลาเรียน บันทึกคะแนน บันทึก ร ผ มผ และ มส พิมพ์รายงาน ปพ. 5 พิมพ์รายงาน ปพ. 6