ครูผู้สอน     ครูที่ปรึกษา     หัวหน้าสาระ    หัวหน้าระดับ      กิจการนักเรียน    งานแนะแนว   นายทะเบียน   ผู้บริหาร/ผู้นิเทศ     นักเรียน/ผู้ปกครอง

 


ข้อแนะนำก่อนการพิมพ์รายงาน ปพ. 6
        ในระบบ epp Online ระดับมัธยมศึกษา
        การพิมพ์ แบบ ปพ.6 จะพิมพ์ผ่านโรงเรียน เมื่อข้อมูลโรงเรียนสมบูรณ์แล้ว

 

  แก้ไขข้อมูลส่วนตัว หน้าหลัก ลงทะเบียนรายวิชา แก้ไขหรือลบรายวิชา กลับหน้าแรก บันทึกตารางสอน ลงทะเบียน นร. แก้ไขหรือลบ นักเรียน บันทึกเวลาเรียน บันทึกคะแนน บันทึก ร ผ มผ และ มส พิมพ์รายงาน ปพ. 5 พิมพ์รายงาน ปพ. 6